Vrå Baptistkirke
Privatlivspolitik

Vrå Baptistkirke registrerer, som religiøs non-profit sammenslutning, sine medlemmer, ansatte, frivillige og andre personer, der frivilligt er tilknyttet menigheden og dens arbejde. Vi tager beskyttelsen af dine persondata alvorligt og behandler dem i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af data

Vi arbejder med en retfærdig og gennemskuelig behandling af persondata, så vi i vores organisering og kommuni-kation kan fungere som en kristen menighed med den samhørighed og omsorg, der er nødvendig samt kan opret-holde vore juridiske forpligtelser.

Hvem er omfattet?

Vi indsamler og behandler data, alt efter hvilken tilknytning du har til Vrå Baptistkirke.

  1. Menighedsmedlemmer registreres i vores digitale medlemsdatabase.
  2. Frivillige, ægtefæller/samlevere til medlemmer samt børn i menighedens familier registreres i vores digitale medlemsdatabase
  3. Menighedens ansatte registreres som nødvendig for ansættelsen
  4. Økonomiske bidragsydere registreres på bidragssekretærlisten
  5. Deltagere i visse specielle arrangementer registreres kun på fx midlertidige deltagerlister

Registrerede data

I vores digitale medlemsdatabase, som er familiegrupperet, registreres medlemmer (ad 1) og frivillige m.fl .(ad 2) med navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, køn, civilstand og fødselsdato samt for menighedsmedlemmer (ad 1) også samlivs-, fødsels- og menighedsdata i det omfang, det er relevant. Yderligere registrerer vi også tillidhverv (de funktioner du har valgt eller er valgt til) i menigheden. Børn er kun registret med navn, køn og fødselsdato i familiegruppen. Yderligere har vi, fra da menigheden begyndte at registrere sine medlemmer, også registreret medlemmer (ad 1) i den håndskrevne protokol.
Ansatte (ad 3) bliver registreret de data og informationer, der er nødvenige for en ansættelse.

For økonomiske bidragsydere (ad 4), som ønsker skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nr til brug for indberetning til SKAT.

Deltagerlister (ad 5) gemmes ikke efter arrangementernes ophør men destrueres.

Samtykkeerklæringer

Før vi efter den 25. maj 2018 udgiver adresselister, årsberetninger med mærkedata og lignende informationer indhenter vi samtykkeerklæringer. Det samme gælder offentliggørelser af data på website og vidergivelse af data til fx baptist.dk.

Indsigt

Du har ret til at vide, hvilke data vi har om dig, hvilket Vrå Baptistkirke vil gøre på din opfordring. Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig og eventuelle børn, ligesom du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod menighedens behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet.

Korrekte data

Vi er forpligtet til at opbevare korrekte data og derfor beder dig informere menigheden i ændringer af dine data eller hvis vi besidder forkerte data. Kontakt protokolføreren eller menighedens præst.

Sletning af data

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Som menighedsmedlem (ad 1) kan du slettes, hvis du forlader menigheden i tilfælde af flytning, udmeldelse eller død. Frivillige m.fl. (ad 2) kan slettes på forlangende. Sletning fra adresseliste og medarbejderfunktionsliste kan ske straks, mens sletning fra databasen først kan ske efter indeværende års statistikker er færdiggjort. Oplysninger indberettet til SKAT opbevares som lovgivningen foreskriver.
Medlemsændring registreres i menighedens håndskrevne protokol med angivelse af dato. Den håndskrevne medlemsprotokol bevares for fremtiden.

Opbevaring og videregivelse

Vi opbevarer dine persondata så forsvarligt som muligt; fx databaser og lister opbevares under „tofaktorbeskyt-telse“. Adresselister m.v. udleveres kun til registrerede medlemmer (ad 1) og frivillige m.fl. (ad 2)

Vi videregiver ikke dine data til trediepart uden udtrykkeligt samtykke.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af dine data sker blandt andet ud fra artikel 6, stk 1.a og artikel 9, stk. 2.d i EUs persondataforordning.

Ejerskab og ansvarlige

Vrå Baptistmenighed Idræts Allé 4, 9760 Vrå menighedsraad@vraabaptistkirke.dk www.vraabaptistkirke.dk CVR-nr. 64804928.

Spørgsmål og anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedrørende persondata kan ske til menighedens protokolfører Nils V. Glistrup, F.S. Brønsteds Vej 12, 9760 Vrå, tlf. +45 28 79 01 65, e-mail protokol@vraabaptistkirke.dk

Klage over Vrå Baptistkirkes behandling af personoplysninger kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, e-mail dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

Vrå Baptistmenighed
24. maj 2018

SamtykkeerklæringPrivatlivspolitik som pdfE-mail til protokolfører
Kirke og menighed
MMX-CMS v.4.0.2 - 2024.05.24. ViggoWeb ©2023-2024